مطالب مرتبط با کلید واژه

برنامه


مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

نام خانوادگی : ویسمه نام : مجید مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم اجنماعی لیسانس مدیریت فرهنگی وضعیت استخدام :رسمی قطعی آدرس محل کار و تلفن : اراک - سردشت – پردیس دانشگاه ؛ساختمان سردار سلیمانی معاونت دانشجویی فرهنگی شرح وظایف مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه 1. تهیه طرح های ...