آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و فرایندها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تعرفه خدمات پرتوپزشکی-۹۳تعرفه ها
تعرفه خدمات آزمایشگاه-۹۳تعرفه ها
تعرفه های سال ۹۳تعرفه ها
فرآیند تھیه آمار اقدام کنندگان به خود کشی درسطح بیمارستان ھای تابعهفرایندها
فرآیند جمع آوری آمار اعمال جراحی انجام شده دربیمارستان‌ھا به تفکیک نوع عمل جراحیفرایندها
فرآیند جمع‌آوری آمار بخش مددکاری بیمارستان‌ھافرایندها
فرآیند جمع‌آوری آمار و اطلاعات مراجعین به اورژانس بیمارستان‌ھافرایندها
فرایند گزارش موارد عفونت های بیمارستانیفرایندها
فرآیند انجام رادیولوژی در بیمارستان محلاتفرایندها
فرآیند تحویل اصل یا تصویر پرونده پزشکی از واحد بایگانیفرایندها
فرآیند پذیرش مراجعه کنندگان به آزمایشگاهفرایندها
آیین نامه اخلاق پرستاری در جمهوری اسلامی ایراندستورالعمل ها
دستورالعمل کسر ساعت کاری کارکنان بالینی طبق قانون ارتقاء بهره وریدستورالعمل ها
دستورالعمل اجرا و اصول راه اندازی سامانه تریاژ بیمارستانی دربخش اورژانسدستورالعمل ها
دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری، نسخه ۲دستورالعمل ها
دستورالعمل اجرائی ماده ۹۲ ویژه مصدومین حوادث ترافیکیدستورالعمل ها
دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس ((دیتا))دستورالعمل ها
دستورالعمل مدیریت مواجهه با سوزن آلوده و بیماران HIVدستورالعمل ها
دستورالعمل مدیریت دفع پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابستهدستورالعمل ها
دستورالعمل مراقبت از کاتتر بیماران بستریدستورالعمل ها