واحدهای ارائه دهنده خدمت واکسیناسیون کووید ۱۹ شبکه خنداب

۲۵ تیر ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۵ کد : ۲۷۸۱۹ اخبار
تعداد بازدید:۴۴۴
واحدهای ارائه دهنده خدمت واکسیناسیون کووید ۱۹ شبکه خنداب
واحدهای ارائه دهنده خدمت واکسیناسیون کووید 19 شبکه خنداب
ردیف نام مرکز /شبکه نوع واحد نام واحد آدرس شماره تلفن ساعت فعالیت نوع واکسن موجود
1 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب مرکز خدمات جامع سلامت شهری /روستایی خنداب خنداب  انتهای کوچه آموزش و پرورش 35623797 تا پایان ساعت اداری سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک
2 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب مرکز خدمات جامع سلامت شهری /روستایی جاورسیان جاورسیان خیابان مخابرات 35643502 تا پایان ساعت اداری سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک
3 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب پایگاه سلامت جاورسیان جاورسیان میدان امام حسین(ع) 35642503 تا پایان ساعت اداری سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک
4 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب پایگاه سلامت خانقاه سفلی جاورسیان خیابان شهید چمران جنب بخشداری 35642683 تا پایان ساعت اداری سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک
5 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب پایگاه سلامت حصار خنداب خیابان گلزار شهرا خیابان شهید رجایی میدان صاحب الزمان 35624160 تا پایان ساعت اداری سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک
6 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب پایگاه سلامت پایگاه ضمیمه خنداب خنداب  انتهای کوچه آموزش و پرورش 35623071 تا پایان ساعت اداری سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک
7 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب پایگاه سلامت قلعه خنداب خیابان آیت الله مدنی  35624442 تا پایان ساعت اداری سینوفارم-فخرا-نورا-برکت-اسپایکوژن-پاستوکووک
8 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت فوران  فوران  35638421 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
9 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت فاسم اباد فاسم اباد 35637522 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
10 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت دهچال دهچال 35632360 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
11 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت سیران سیران 35638260 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
12 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت خلوزین  خلوزین  35637522 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
13 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت اناج اناج 35644838 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
14 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت گوشه علیا گوشه علیا 58321181 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
15 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت مانیزان مانیزان 35647448 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
16 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت سناورد سناورد 35644785 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
17 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت مست علیا مست علیا 35640644 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
18 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت استوه استوه 35633565 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
19 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت گازران گازران 35636700 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
20 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت طورگیر طورگیر 58324475 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
21 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت دهنو دهنو 35624921 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
22 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت جوشیروان جوشیروان 58327438 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
23 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت علی آباد علی آباد 58326908 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
24 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت گرماب گرماب 58321203 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
25 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت دیزاباد دیزاباد 35639535 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
26 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت غینرجه غینرجه 35631390 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
27 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت قلیچ تپه قلیچ تپه 58321038 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
28 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت شاوه شاوه 58322646 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
29 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت چزان چزان 58321192 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
32 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت کرکان کرکان 35646602 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
33 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت دهسد دهسد 35649340 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
34 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت دهشیرخان دهشیرخان 35640701 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
35 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت خانقاه علیا خانقاه علیا 35643003 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
36 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت مهرسفلی مهرسفلی 58323651 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
37 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت ایجان ایجان 58326757 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
38 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت آقداش آقداش 35634686 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
39 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت آلودر آلودر 58325012 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
40 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت صالحی صالحی 58328303 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
43 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت قالیباف قالیباف 58324753 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
44 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت حسینیه حسینیه 58324863 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
45 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت قزل قلعه قزل قلعه 58322253 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
46 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت سوزان سوزان 35648408 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
47 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت نوده نوده 58321063 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
48 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت درمن درمن 58321075 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 
49 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب خانه بهداشت آدشته آدشته 58323212 تا پایان ساعت اداری سینوفارم - برکت 

واحدهای ارائه دهنده خدمت واکسیناسیون کووید 19 شبکه خنداب


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: واکسیناسیون واکسن واکسن کرونا خطر کرونا ابتلاء کرونا پیشگیری ابتلاء کرونا کرونا ویروس واکسن کووید 19 شبکه بهداشت و درمان خنداب خنداب


نظر شما :