آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نحوه پذیرش بیماران در اتاق عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
نحوه نظافت، شستشو و گند زدایی اختصاصی محیط های اتاق های عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
نحوه نگهداری و انتقال نمونه های پاتولوژی از اتاق عمل به آزمایشگاهمراقبت های بیهوشی و جراحی
ایجاد محیط آرام و ساکت برای بخش های بستری بیمارانمراقبت های حاد
دستورالعمل شماره ۷ مراقبتهای مدیریت شده با موضوع راهنمای نحوه اداره بخش مراقبتهای ویژهمراقبت های حاد
شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخشهای بستریمراقبت های حاد
مراقبت از بیماران تحت آرامش بخشی متوسط و عمیقمراقبت های حاد
مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حادمراقبت های حاد
مشخص بودن مسئولیتِ هدایت و رهبری بالینی بیمارانمراقبت های حاد
نحوه و اندیکاسیونهای پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژهمراقبت های حاد
استفاده صحیح از ابزارهای مهار فیزیکیمراقبت های عمومی بالینی
استفاده صحیح از روش های مهار شیمیاییمراقبت های عمومی بالینی
استمرار مراقبت مطلوب از بیماران با تعیین جانشین در مواردی که فرد حتی به مدت کوتاه محل خدمت خود را ترک می کندمراقبت های عمومی بالینی
اصول صحیح دارو دهی به بیمار بر اساس ۸ Rights به بخشمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس از اعمال جراحیمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از انواع اسکوپی هامراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستیمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از دیالیزمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از شیمی درمانی و پرتودرمانیمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از مراقبت و پایش مستمر بارداری های پرخطر قبل، حین و پس از اتمام بارداریمراقبت های عمومی بالینی