وبینار وزارتی استقرار برنامه پزشک خانواده، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱ اسفند ماه

۰۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۷:۲۸ کد : ۳۲۵۴۳ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۵۸
حضور دکتر علیمحمدی معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان، معاون اجرایی و معاون فنی، مدیر امور مالی, مدیر گروه و کارشناسان گسترش و ارتقا شبکه معاونت بهداشتی در *وبینار وزارتی معرفی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع بر اساس نسخه ۰۳*
وبینار وزارتی استقرار برنامه پزشک خانواده، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱ اسفند ماه

 

حضور دکتر علیمحمدی معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان، معاون اجرایی و معاون فنی، مدیر امور مالی, مدیر گروه و کارشناسان گسترش و ارتقا شبکه معاونت بهداشتی در *وبینار وزارتی معرفی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع بر اساس نسخه ۰۳*

 

محوریت جلسه: چگونگی اجرای برنامه؛ *مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامتPHC در چارجوب ساختار شبکه بهداشت و درمان* - جمعیت تحت پوشش- *اهداف طرح عدالت و تعالی نظام سلامت در حوزه بهداشت* - وضعیت ارائه خدمات بهداشتی در حال حاضر- چالش ها(کمبود پزشک و عدم ماندگاری در مناطق محروم-چالش زیرساختی در ارائه خدمات پیشگیری در سطح ۱- ناکارآمدی نظام ارجاع-عدم پوشش کامل خدمات سطح ۱- الزامات برنامه(تقویت نظام شبکه از مهترین الزامات می باشد)- محورهای تقویت بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور(توانمندسازی و ارتقا وضعیت نیروی انسانی- بازنگری بسته های خدمتی- نظام پایش و ارزشیابی )-اقدامات در راستای تقویت زیر ساخت های نظام شبکه- ساماندهی پرونده الکترونیک- تقویت و توانمندسازی نیروی انسانی- اقدامات در راستای ارتقا کمی و کیفی خدمات- سطوح ارائه خدمات مبتنی بر PHC-مدیریت سلامت منطقه- مدل ارائه خدمات سلامت در کشور-وضعیت واحدهای ارائه خدمات و نیروی انسانی در حوزه بهداشت

کلید واژه ها: معاون بهداشت پرونده الکترونیک پزشک خانواده


نظر شما :