مطالب مرتبط با کلید واژه

پرونده الکترونیک


وبینار وزارتی استقرار برنامه پزشک خانواده، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱ اسفند ماه

وبینار وزارتی استقرار برنامه پزشک خانواده، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱ اسفند ماه گالری

حضور دکتر علیمحمدی معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان، معاون اجرایی و معاون فنی، مدیر امور مالی, مدیر گروه و کارشناسان گسترش و ارتقا شبکه معاونت بهداشتی در *وبینار وزارتی معرفی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع بر اساس نسخه ۰۳*

ادامه مطلب