آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل های گسترش

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم اخذ مجوز دورهدستورالعمل های ضمن خدمت
فرم برگزاری دورهدستورالعمل های ضمن خدمت
دستورالعمل نسخه ۱۹دستورالعمل های پزشک خانواده
دستورالعمل نسخه ۱۸دستورالعمل های پزشک خانواده
دستورالعمل نسخه ۱۷دستورالعمل های پزشک خانواده
دستورعمل نسخه ۱۶دستورالعمل های پزشک خانواده
دستورالعمل نسخه ۱۵.۱دستورالعمل های پزشک خانواده
دستورالعمل نسخه ۱۵دستورالعمل های پزشک خانواده
تفاهم نامه خدمات سطح یکدستورالعمل های پزشک خانواده
دستورعمل نسخه ۱۸ پزشک خانوادهدستورالعمل های پزشک خانواده
دستورالعمل PHCشهریدستورالعمل های گسترش
داروهای برنامه پزشک خانوادهدستوالعمل های امور دارویی
دستورالعمل دارویی پزشک خانواده نسخه ۱۹دستوالعمل های امور دارویی
ضوابط استقرارمراکز آموزش بهورزی وبازآموزی برنامه های سلامتدستورالعمل های بهورزی
آموزش تیم سلامتدستورالعمل های گسترش
استانداردهای شبکه بهداشت و درماندستورالعمل های گسترش