آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۴۷۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
گزارش وضعیت آنفلوانزا WHOاطلاعیه بیماری های واگیر
sharbonاطلاعیه بیماری های واگیر
تهیه سوسپانسیون اوسلتامیویراطلاعیه بیماری های واگیر
آنفلوانزای پرندگان۴فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
زائرفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
آنفلوانزای پرندگان۳فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
راهیان نوراطلاعیه بیماری های واگیر
پیشگیری از بیمایهای تنفسی (زائرین)فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
آنفلوانزای پرندگان۲فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
نسخه پنجم فلوت چارت تشخیص و درمان سرپایی و بستریدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
رعایت توصیه های بهداشتی و ایمنی شیمیایی در کار با گندزداهافایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
راهنمای توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از کووید -۱۹ در معدنرهنمودهای بهداشت حرفه ای
پیشگیری و کنترل کوید -۱۹ در زندان ها و ندامتگاه هارهنمودهای بهداشت حرفه ای
پیشگیری و کنترل کوید ۱۹- خبر نگاران و خبرگزاری هارهنمودهای بهداشت حرفه ای
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کوید ۱۹ جایگاه سوخترهنمودهای بهداشت حرفه ای
پمفلت کوید -۱۹ کشاورزانرهنمودهای بهداشت حرفه ای
راهنمای پیشگیری و کنترل کوید -۱۹ کشاورزانرهنمودهای بهداشت حرفه ای
پیام_های_آموزشی_بیماری_های_تنفسی_فایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای مدیریت تغذیه در کرونا ویروس ) COVID -۱۹فایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ (کرونا ویروس) جایگاه سوختفایل های آموزشی آموزش بهداشت