مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش سلامت


تاریخچه آموزش سلامت

تاریخچه آموزش سلامت مطابق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (1946) برخورداری ازبالاترین حد استانداردهای منطقی وقابل حصول سلامت ، بدون درنظر گرفتن نژاد،مذهب ،عقاید سیاسی وموقعیت اقتصادی واجتماعی ،حق مسلم هرانسانی است . سلامت تنها به موقعیت اقتصادی واجتماعی افراد وابسته نیست ...