مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش بهورزی


تاریخچه واحد

تاریخچه واحد: واحد آموزش بهورزی استان از سال 1372 در مرکز بهداشت استان شروع بکار نموده و کار جذب و پذیرش و تربیت نیروی انسانی بهورز را بر عهده دارد و بر اساس سیاست های جدید طرح تحول سلامت وظایف دیگری ...