مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه


در معاونت بهداشت صورت گرفت؛

راهکارها و چالش های حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی بررسی شد گالری

در نشست مشترک معاون بهداشت با معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، وضعیت موجود، راهکارها و چالش های حوزه منابع مالی ، عمرانی و انسانی معاونت بهداشت بررسی شد.

ادامه مطلب