امور عمومی

تعداد بازدید:۹۷۰

نادر محمدی 
 
وظایف و فعالیت های امور اداری
 
·برنامه ریزی و سازماندهی به منظور بهبود و روان سازی امور اداری و نظارت و کنترل بر انجام فعالیت های واحدهای ذیربط و راهنمای آنها، کوشش در حل مشکلات موجود و بیشتر شدن فعالیت های جاری
 
·انجام اقدامات لازم در زمینه تأمین خدمات عمومی نظیر آّب، برق، سوخت، حمل و نقل، نظافت، سرایداری، امور ایمنی، تأسیسات، مخابرات
 
·پیش بینی و برآورد و تأمین نیازهای کارکنان در زمینه وسایل و ملزومات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات
 
·انجام امور اداری و استخدامی و نظارت بر اجرای بخشنامه ها آیین نامه ها
 
·ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور ادرای به نقاط ذیربط و همکاری موثر مسئولین
 
·تلاش در جهت تحول اداری و اجرای موثر در جهت تکریم ارباب رجوع
 
·به کارگیری روش های جدید فن آوری اطلاعات و به خصوص استفاده از سیستم اتوماسیون اداری
 
·ارزشیابی کارکنان و تعیین و بررسیی نقاط ضعف و قوت آنان
 
·پیگیری امور مربوط به آموزش کلیه کارکنان
 
·پیش بینی و تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز بر اساس قوانین و مقررات مربوط
 
·پاراف نامه ها، تقدیم به مافوق و ارجاع به مادون
 
·ثبت نامه های وارده و صادره و تهیه و صدور جوابیه و پیگیری و اجرای نامه های ارسالی
 
·تهیه دستورالعمل های ایمنی- صرفه جویی و...
 
·کنترل ارسال مراسلات و بایگانی نامه ها
 
·کنتر ل کارت ساعت، مرخصی پرسنل و کنترل اضافه کار و پاراف پاس ساعتی و شخصی
 
·صدور فرم ارزشیابی پرسنل
 
·برقراری نظم و انضباط اداری سازمان
 
·انجام امور مربوط به رفاه و تعاون کارکنان
 
·کنترل و نظارت بر نحوه کار پیمانکاران طرف قرارداد
 
·اخذ گزارش کار ماهیانه از واحدها
 
·هماهنگی بر گزاری جلسات اداری و پیگیری مصوبات آن
 
·نظارت بر ماشین نویسی و بایگانی معاونت
 
·نظارت بر امور کارپردازی و تقسیم کار بین کارپردازان
 
·نظارت بر خرید، ورود و خروج کالاهای مورد درخواست
 
·سفارش امور چاپ و تکثیر
 
·نگهداری، تعمیر، حفظ و حراست ساختمان، تأسیسات، تجهیزات و وسایل حوزه معاونت
 
·تنظیم کلیه قراردادهای منعقده معاونت دانشجویی برابر مقررات
 
·انجام امور ارجاعی از مسئولین بالاتر