مطالب مرتبط با کلید واژه

استان مرکزی


شناسایی ۸۴ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۸۴ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی ۸۴ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۷۵ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۶ مورد خمین و ۳ مورد هم در ساوه بوده است.

ادامه مطلب
استان مرکزی باز هم رکورد زد!!/شناسایی ۱۰۷ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته

استان مرکزی باز هم رکورد زد!!/شناسایی ۱۰۷ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی ۱۰۷ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۸۳ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۵ مورد خمین و ۱۹ مورد هم در ساوه بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۳۵ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

شناسایی ۳۵ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۳۵ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۳۲ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۲ مورد خمین و ۱ مورد هم در ساوه بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۶۹ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

شناسایی ۶۹ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۶۹ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۵۴ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۷ مورد خمین و ۸ مورد هم در ساوه بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۳۹ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

شناسایی ۳۹ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۳۹ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۱۳ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۸ مورد خمین و ۱۸ مورد هم در ساوه بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۲۴ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

شناسایی ۲۴ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۲۴ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۱۹ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک و ۵ مورد خمین بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۴۰ مورد مبتلا به کروناویروس در  ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۴۰ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۴۰ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۳۰ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۶ مورد خمین و ۴ مورد نیز در ساوه بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۴۱ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۴۱ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۴۱ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۳۶ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۴ مورد خمین و ۱ مورد نیز در ساوه بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۴۸ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۴۸ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۴۸ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۴۰ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۱ مورد خمین و ۷ مورد نیز در ساوه بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۲۲ مورد مبتلا به کروناویروس در  ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۲۲ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۲۲ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۱۷ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۳ مورد خمین و ۲ مورد نیز در ساوه بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۳۰ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۳۰ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۳۰ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۲۳ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک و ۷ مورد نیز مربوط به ساوه بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۲ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۲ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۲ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که هر دو مورد مربوط شهرستان ساوه بوده است و در شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک و شهرستان خمین مورد مثبتی گزارش نشده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۲۸ مورد مبتلا به کروناویروس در  ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۲۸ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۲۸ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۲۴ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک و ۵ مورد هم مربوط به خمین بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۹ مورد مبتلا به کروناویروس در  ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۱۹ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۱۹ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۱۴ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۳ مورد مربوط به خمین و ۲ مورد مربوط به ساوه بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۴ مورد مبتلا به کروناویروس در  ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۱۴ مورد مبتلا به کروناویروس در  ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۱۴ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که همه موارد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد و در ساوه و خمین موردی گزارش نشده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۳۴ مورد مبتلا جدید به کروناویروس در استان مرکزی

شناسایی ۳۴ مورد مبتلا جدید به کروناویروس در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۳۴ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۲۸ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۳ مورد مربوط به خمین و ۳ مورد هم مربوط به ساوه بوده است که به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۲۰۱۷ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۳۹ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۳۹ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۳۹ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است که از این تعداد ۲۸ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۶ مورد مربوط به خمین و ۵ مورد هم مربوط به ساوه بوده است که به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۹۸۳ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۲۲ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۲۲ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۲۲ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است که از این تعداد ۱۹ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک و ۳ مورد هم مربوط به خمین می باشد که به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۹۴۴ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۲۹ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۲۹ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۲۹ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است که از این تعداد ۲۳ مورد مربوط به زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک و ۶ مورد مربوط به خمین می باشد که به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۹۲۲ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۳۱ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۳۱ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۳۱ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است که از این تعداد ۲۶ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۴ مورد مربوط به ساوه و یک مورد هم مربوط به خمین می باشد که به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۸۹۳ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۶ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۶ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۶ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است که تمامی موارد مربوط به شهرستانهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد که به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۸۶۲ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۹ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۹ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۹ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۸۳۰ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۲ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۱۲ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۱۲ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۸۲۱ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۱ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۱۱ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۱۱ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۸۰۹ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۸ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۱۸ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۱۸ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۷۹۸ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی افراد مبتلا به کرونا قبل از مراجعه به مراکز درمانی

شناسایی افراد مبتلا به کرونا قبل از مراجعه به مراکز درمانی

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: مبتلایان به کرونا را به صورت فعال شناسایی می کنیم و قبل از اینکه با علائم به مراکز درمانی مراجعه کنند، افراد close contact را شناسایی و اقدامات لازم را انجام می دهیم.

ادامه مطلب
حرکت بیمارستان آیت الله خوانساری اراک به سوی وضعیت سفید / شناسایی ۶ مورد جدید ابتلا به کرونا ویروس در استان مرکزی

حرکت بیمارستان آیت الله خوانساری اراک به سوی وضعیت سفید / شناسایی ۶ مورد جدید ابتلا به کرونا ویروس در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۶ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۷۸۰ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۰ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۱۰ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۱۰ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۷۷۴ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۲ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته

شناسایی ۱۲ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۱۲ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۷۶۴نفر رسیده است.

ادامه مطلب