آموزش سلامت


واحد آموزش سلامت با مسئولیت  آقای مهدی سعیدی در مرکز بهداشت شهرستان مستقر است.

وظایف کارشناس واحد آموزش و ارتقای سلامت:

1-    تدوین برنامه عملیاتی واحد

-      تهیه، اجرا و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد و نظارت برتهیه و اجرای برنامه عملیاتی مراکز

 2-  انجام نیاز سنجی آموزشی

-      برنامه ریزی و انجام نیاز سنجی آموزشی جهت تعیین اولویت های سلامت منطقه

-      تدریس در کارگاه های نیازسنجی

-      نظارت بر نیازسنجی های انجام شده درمراکز وشبکه ها و رفع نقائص موجود

-      طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد

 3-  توانمند سازی و انتقال مهارت های آموزشی به اعضای تیم سلامت

-   توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

-   ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه

-   ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر استانداردها در فرایندهای آموزش سلامت منطقه

-      به روز رسانی بسته آموزش بدو خدمت واحد

-      آموزش نیروهای ورودی (عمومی یا اختصاصی)

 4-  برنامه‌ریزی و اجرای آموزش جامعه

     الف- مشارکت در گسترش برنامه های سلامت

-      جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه

-       همکاری با سایر واحدهای معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در سطح منطقه

-    مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های سلامت(مانند پایگاههای مقاومت بسیج، بیمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن) در منطقه

-   مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در منطقه

-   مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

-    مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت عمومی در منطقه

-   همکاری با صدا سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه

-   توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه از جمله انجام امور مرتبط با شبکه داوطلبان بسیجی

-   برنامه ریزی و مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی به عموم مردم درمناسبت های خاص بهداشتی ودرمواقع بحران در سطح منطقه

-      برنامه‌ریزی ونظارت بر اجرای برنامه هفته سلامت

ب‌-     همکاری در تهیه رسانه‌های آموزشی 

5-    جمع آوری، تحلیل، بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت

 6-    انجام بازدیدهای نظارتی از واحدهای تابعه، تهیه گزارش بازدید و پیگیری موارد نقص

 7-    اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت

 8-     انجام پژوهش های مرتبط با سلامت

الف-   مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

 ب‌-    مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

 ج‌-     شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

 9- همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید به آنها

 10- حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه

 11- شرکت در جلسات و کمیته‌ها

12- شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط

 13- ارائه خدمات سمعی بصری

 14- انجام سایر امور محوله

وظایف واحد آموزش سلامت در سطح ستاد مرکز بهداشت شهرستان در برنامه ملی خودمراقبتی :

1. برنامه‌ریزی عملیاتی (شامل نیازسنجی، تعیین اهداف و استراتژی) برای اجرای سالانه برنامه ملی خودمراقبتی برای هر یک از رویکردهای خودمراقبتی فردی، سازمانی، اجتماعی و گروه‌های خودیار در سطح شهرستان

2. برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط استراتژیک برای سلامت

3. برنامه ریزی برای آموزش سلامت همگانی طبق برنامه برقراری ارتباط استراتژیک

4. اقدام برای جلب حمایت همه جانبه و آشنایی مخاطبان با اجرای برنامه ملی خودمراقبتی فردی، سازمانی، اجتماعی و گروه خودیار در منطقه تحت پوشش (مکاتبات، جلسه، آموزش همگانی و ...) در سطح شهرستان

5. شرکت در دوره‌های آموزشی برنامه ملی خودمراقبتی و ارزشیابی رسانه و مداخلات آموزش سلامت

6. توانمندسازی کارشناسان مراقب سلامت خانواده و سایر کارکنان بهداشتی برای اجرای برنامه عملیاتی خودمراقبتی در سطح شهرستان

7. خدمات پشتیبانی برای اجرای برنامه  ملی خودمراقبتی (شامل تامین و توزیع ابزارهای خودمراقبتی) در سطح شهرستان

8. نظارت بر آموزش‌های سفیر سلامت

9. برگزاری جلسات ماهانه با کارشناسان مراقب سلامت خانواده تحت پوشش

10. اقدام برای توسعه خودمراقبتی سازمانی (شامل برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری، هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی آن‌لاین برای اعضای شورای ارتقای سلامت، ارزشیابی دوره آموزشی) در سطح شهرستان

11. اقدام برای توسعه خودمراقبتی اجتماعی (شامل برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری، هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی آن‌لاین، ارزشیابی دوره آموزشی) در سطح شهرستان

12. ارزشیابی عملکرد سازمان‌ها و شوراهای حامی سلامت منطقه تحت پوشش طبق چک لیست خودمراقبتی سازمانی/ شوراها سالانه

13. مدیریت فعالیت گروه‌های خودیار منطقه تحت پوشش (شامل تامین و توزیع بسته‌های آموزشی، تکمیل فرم شماره 2 سفیر سلامت در پرونده خانوار، تکمیل چک لیست ارزیابی گروه خودیار به صورت فصلی)

14. نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملی خودمراقبتی

15. ارزشیابی اقدامات انجام شده در برنامه ملی خودمراقبتی در سطح شهرستان (بررسی شاخص‌های برنامه طبق پنل مدیریت اطلاعات سلامت)

16. ارزیابی عملکرد مراکز تابعه

17. مدیریت سامانه ارس (شامل ایجاد شناسنامه و ارزیابی داخلی در هریک از چهار مرحله پیش رسانه/ مداخله، پیش آزمون، اجرا و ارزشیابی)

18. بازدید از مراکز تابعه بر اساس جدول برنامه‌ریزی

19. تشکیل کمیته ساماندهی رسانه

20. مشارکت در اجرای کمپین‌های آموزشی ابلاغ شده

21. مستندسازی اقدامات انجام شده شماره 1 تا20

22. اجرای برنامه‌های ابلاغ شده از سطوح بالاتر

 

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷