مرکز آموزش بهورزی

مرکز آموزش بهورزی

مرکز آموزش بهورزی دلیجان با مدیریت خانم فرشته ابراهیمی در مرکز بهداشت شهرستان مستقر می باشد.

 

     این مرکز از سال1379 فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون موفق به تربیت تعداد 30 نفر دانش آموز بهورزی طی 4 دوره گردیده است. 
     فعلا تعداد21 بهورز (13زن و 8 مرد)  در 11 خانه بهداشت روستایی خدمت رسانی می کنند.خانم قاسمی مربی مبارزه با بیماریها ی این مرکز می باشند. 
     آموزش دانش آموزان بهورزی و پرسنل برنامهphc   شهری و برنامه پزشک خانواده روستایی و همچنین بازآموزی بهورزان و مراقبین سلامت شاغل و امورات مربوط به آموزش ضمن خدمت شاغلین از فعالیتهای اصلی این مرکز می باشد.

شماره تلفن:داخلی 141 و 138 - 08644228357تا 9

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۷