گسترش و هماهنگی شبکه

 

مسئول واحد آقای حسن محمدی.

شرح وظایف واحد گسترش شبکه :

1- برنامه ریزی جهت شناسایی جغرافیایی و سرشماری جمعیت در مناطق تحت پوشش

2-توسعه واحد های بهداشتی درمانی شامل مکان یابی ،تهیه نقشه پراکندگی جمعیت ،ایجاد و راه اندازی واحد ها بازنگری ادواری طرح گسترش شبکه ها

3-تامین و توزیع تجهیزات و مواد مصرفی شامل برآورد نیاز واحد های بهداشتی درمانی و پیگیری اقلام تا توزیع

4-بر آورد و تامین نیروی انسانی شامل تامین نیازها و اولویتهای نیروی انسانی واحد های بهداشتی درمانی خانه های بهداشتی و پایگاههای بهداشتی ،توزیع نیروی انسانی و نظارت بر اجرای ضوابط مربوطه

5-بهبود استاندارد منابع:توسعه و بهبود استاندارد واحد های بهداشتی درمانی ، اولویت بندی احداث ، تعیین مکان برای احداث ، نظارت و هماهنگی در احداث بناها

6-برنامه ریزی نظارت و پایش و ارزشیابی:برنامه ریزی سالیانه و میان مدت ، تهیه برنامه نظارت بر واحد ها و اجرای آن ، ارزشیابی خدمات و اثر بخشی آنها

7- آموزش و باز آموزی: آموزش نیروهای جدیدالورود و باز آموزی کارکنان

8- ایجاد هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی

9- مسئول اجرای طرح بیمه روستایی ( از سال 1384) شامل: برآورد جمعیت،استخدام و گزینش نیروها ، تعیین محل خدمات ، تامین و تجهیزات وسایل و امکانات مورد نیاز ، آموزش بدو خدمت به پزشکان خانواده ، نظارت و پایش اجرای برنامه ها ، ایجاد هماهنگی برون بخشی با مسئولین بیمه خدمات درمانی ، آموزش کلیه بهورزان0

10- رایانه ای نمودن کلیه اطلاعات شاغلین ، ساختمانی ، جمعیتی ، تجهیزاتی و .......

11- جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت

12- برنامه ریزی در جهت جلب مشارکتهای مردمی

13-جمع آوری و ورود اطلاعات سیستم مدیریت شاخص ها hnis

14-برآورد ومحاسبه حقوق پزشکان وماماهای برنامه پزشک خانواده

15-جمع آوری و ورود اطلاعات ماهانه و فصلی آمار جامع برنامه پزشک خانواده

16-بررسی و جمع آوری آمارهای ماهانه وفصلی وارسال به استان

17-جمع آوری و ثبت اضافه کاری پرسنل شبکه بهداشت

تلفن: 08644228357 تا 9 داخلی 129

مستقیم: 08644229825

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۳۹۷