بهداشت تغذیه

     واحد بهداشت تغذیه با مسئولیت آقای شهرام الهی کارشناس علوم تغذیه در مرکز بهداشت شهرستان دلیجان فعال است. بعلاوه خانم احمدی کارشناس تغذیه مراکز شهری 1 و 2 به مراجعه کنندگان مشاوره تغذیه داده و در و ویژگیهای مرتبط با سلامت آنها را جهت مراجعات بعدی در سامانه ثبت می کند.

     شرح وظایف واحد بهداشت تغذیه بازدید از واحد های بهداشتی به منظور مشاوره تغذیه مادران باردار، دوران شیردهی  و کودکی شیرخوار، مشاوره تغذیه افراد دیابتی، فشار خونی، کلیوی و غیره، نظارت بر نحوه آموزش دهی بهورزان در زمینه بهداشت تغذیه می باشد.

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷