آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نحوه نظافت، شستشو و گند زدایی اختصاصی محیط های اتاق های عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
نحوه پذیرش بیماران در اتاق عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
رعایت الزامات ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
راهنمای جراحی ایمنمراقبت های بیهوشی و جراحی
راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمارمراقبت های بیهوشی و جراحی
دستورالعمل ناشتایی بیماران قبل از عمل جراحی بر اساس ساعات مجازمراقبت های بیهوشی و جراحی
استریل فوری اقلام خاصمراقبت های بیهوشی و جراحی
احیای بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر بارداراحیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
احیای بزرگسالاحیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
احیای اطفال و نوزادان ۲احیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
فهرست خدمات پاراکلینیک و سایر خدمات شبانه روزی مورد نیاز بخش ورژانسمراقبت های اورژانس
شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخشهای بستریمراقبت های اورژانس
دستورالعمل پذیرش و درمان بی قید و شرط بیماران اورژانسمراقبت های اورژانس
تعیین مسئول مدیریت تختمراقبت های اورژانس
تریاژمراقبت های اورژانس
انجام مشاوره های اورژانسمراقبت های اورژانس
احیای قلبی ریویمراقبت های اورژانس
نحوه فعالیت داروخانه بیمارستان در ساعات شبانه روزمدیریت دارویی
مدیریت کمبود دارویی در مقاطع زمانی موقتمدیریت دارویی
مدیریت خطاهای داروییمدیریت دارویی