آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندهامدیریت پسماند
دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و داروییمدیریت پسماند
دستور کار یکسان سازی و رفع ابهامات اجرای ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و وابستهمدیریت پسماند
جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسماندها درون بخش هامدیریت پسماند
تفکیک در مبدا پسماندهای عادیمدیریت پسماند
تفکیک در مبدا پسماندهای شیمیایی و داروییمدیریت پسماند
تفکیک در مبدأ پسماندهای تیز و برندهمدیریت پسماند
تفکیک در مبدأ پسماند های عفونیمدیریت پسماند
بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برندهمدیریت پسماند
برنامه عملیاتی مدیریت پسماندمدیریت پسماند
ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز پسماندمدیریت پسماند
نظافت، شستشو، گند زدایی و لکه زدایی بخش ها و واحدهامدیریت بهداشت محیط
نظافت و گندزدایی و لکه زدایی آمبولانسمدیریت بهداشت محیط
نظارت بر نحوه تهیه و نگه داری مواد اولیه غذاییمدیریت بهداشت محیط
نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده سازی و طبخمدیریت بهداشت محیط
نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذامدیریت بهداشت محیط
کتابچه راهنمای گندزداییمدیریت بهداشت محیط
شرح وظایف مسئول فیزیک بهداشتمدیریت بهداشت محیط
رعایت اصول بهداشتی در ارائه خدمات غذا به بیماران بستری در بخش های ویژهمدیریت بهداشت محیط
راهنمای سیستم تهویه در بیمارستانمدیریت بهداشت محیط