مطالب مرتبط با کلید واژه

اعتباربخشی
واحد اعتباربخشی

مسئول واحد اعتباربخشی خانم  ندا خانی کارشناس پرستاری داخلی 2288     وظائف واحد اعتباربخشی: راهنمایی و ترویج استانداردهای اعتباربخشی در داخل بیمارستان تمرکز بر کیفیت مراقبت های بالینی شناسایی و تعریف شاخص های عملکرد شناسایی ، تحلیل و مدیریت ریسک فاکتورهای بالینی در بیمارستان بازنگری نتایج ممیزی بالینی بر اساس ...