آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان سال ۱۳۹۵اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان سال ۱۳۹۳اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان سال ۱۳۹۶اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان سال ۱۳۹۴اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۸اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
-خودمراقبتی سرطان-پیشگیری وکنترل سرطان (ویژه آزمون)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مجموعه آموزشی پیشگیری از سرطان-سرطان پوست(ویژه آزمون)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مجموعه آموزشی پیشگیری از سرطان-سیگار ودخانیات (ویژه آزمون)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مجموعه آموزشی پیشگیری از سرطان-ایمنی در محیط کار (ویژه آزمون)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مجموعه آموزشی پیشگیری از سرطان-باورهای نادرست (ویژه آزمون)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مجموعه آموزشی پیشگیری از سرطان- زندگی روانی،معنوی واجتماعی سالم (ویژه آزمون)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مجموعه آموزشی پیشگیری از سرطان-اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان (ویژه آزمون)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مجموعه آموزشی پیشگیری از سرطان-تشخیص زودهنگام (ویژه آزمون)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مجموعه آموزشی پیشگیری از سرطان-تغذیه (ویژه آزمون)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مجموعه آموزشی پیشگیری از سرطان-عفونت ها(ویژه آزمون)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مجموعه آموزشی پیشگیری از سرطان-کاهش وزن(ویژه آزمون)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مجموعه آموزشی پیشگیری از سرطان-فعالیت بدنی(ویژه آزمون)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مجموعه آموزشی پیشگیری از سرطان-عوامل محیطی(ویژه آزمون)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
دستوالعمل اجرایی سرطان در ایراپناطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مجموعه مداخلات اساسی بیماریهای غیرواگیر در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ایران »ایراپن« دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی ماما(ویژه آزمون جامع ایراپن)اطلاعیه مبارزه با بیماری های غیر واگیر