آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل های بیماری های غیر واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
پیشگیری دیابت-دستورالعمل سابقدستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
برنامه کشوری پیشگیری وکنترل دیابت نوع۲-اجرا در مناطق شهریدستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثدستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثدستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
برنامه عملیاتی سوانح و حوادثدستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
سند ملی دیابتدستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پیشگیری وتشخیص زودهنگام سرطان پستاندستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت-ویژه پزشکاندستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر-ایراپن-ویژه مامادستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر-ایراپن-محتوای اجرایی بهورزدستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیرواگیر-ایراپن ویژه بهورز(محتوای آموزشی)دستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
دستورالعمل مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر-ایراپن -ویزه پزشکدستورالعمل های بیماری های غیر واگیر