آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آموزش پرسنل

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نکات کلی در تزریق خونآموزش پرسنل
نکات ضروری در دارو دادنآموزش پرسنل
مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادرانآموزش پرسنل
مراقبت مادرانآموزش پرسنل
مراقبت پرستاری از زخمآموزش پرسنل
محاسبات داروییآموزش پرسنل
فرم شرح وظایف پست سازمانیآموزش پرسنل
فرایند پرستاریآموزش پرسنل
فرایند پرستاری در بیما دچار مشکلات تنفسیآموزش پرسنل
شرح وظایف پست سازمانیآموزش پرسنل
سنگ سیستم ادراری و مراقبت و درمانآموزش پرسنل
ریفلاکس معده به مریآموزش پرسنل
راهنمای ارزیابی طبقه بندی و درمان کودک مصدومآموزش پرسنل
دستورالعمل جمع اوری نمونه خون وریری و مویرگیآموزش پرسنل
دستورالعمل پیشگیری و کنترل فنیل کتونوریآموزش پرسنل
جزوه هموویژیلانس ۲آموزش پرسنل
جزوه هموویژیلانس ۱آموزش پرسنل
جزوه پودمانی اعتباربخشیآموزش پرسنل
جزوه آموزشی شوک و انواع آنآموزش پرسنل
جزوه آموزشی تریاژآموزش پرسنل