مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش


واحد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مسئول واحد : خانم ثریا عیسی آبادی واحد آموزش بهداشت :    واحد آموزش سلامت واحدی است که برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مرکز بهداشت شهرستان را به عهده دارد برنامه های آموزشی با توجه به نیاز سنجی بنحوی اجرا ...