ثبت گزارش خطا

 • تكميل فرم گزارش خطا جهت بررسي عوامل بروز خطا و رفع آنها مي باشد ، لذا با اطمينان از اينكه گزارش خطا كاملا محرمانه است . خطايي را كه مشاهده نموده ايد را وارد نماييد . اطلاعات آن بدون ذكر مشخصات ، جهت جلوگيري از تكرار موارد مشابه و به عنوان تجربيات مستند در اختيار ساير همكاران قرار داده مي شود . پيشاپيش از همكاري و احساس مسئوليت شما ، صميمانه قدرداني مي نماييم .
  0
 • تاريخ وقوع خطا
  1
 • تاریخ*
  2
 • زمان*
  3
 • نام بخش*
  4
 • خطا توسط كدام رسته شغلي رخ داده است ؟*
  5
 • شرح خطا*
  6
 • علت بروز خطا*
  7
 • اقدامات انجام شده يا پيشنهادي*
  8
 • شدت خطاي اتفاق افتاده چقدر است؟*
  9
 • خطا منجر به آسيب به كدام مورد شده است؟*
  10
 • نام گزارش دهنده*
  11
 • 12