کمیته ارزیابی و ارزشیابی

تعداد بازدید:۲۳۹۰

اعضاء: 


1.خانم دکتر بهارک تأثریان
2. آقای دکتر مهدی بختیار
3.آقای دکتر ناصر سعیدی
4.آقای دکتر عبدالطیف معینی
5.آقای دکتر محمد رضا روحانی

 

شرح وظایف کمیته: 

1- مشارکت و همکاری به منظور اصلاح و تدوین فرمهای نظرسنجی از دانشجو، مدیران گروه ، همکاران ، و خود ارزیابی
2- مشارکت در تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی
3- انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی
4- تشکیل سیستم ارزشیابی مستمر گروههای آموزشی و کنترل و پایش عملکرد این سیستم
5- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان )شاخص های ارزشیابی مناسب توانایی ها،عملکرد ،مهارت ها ،بررسی مشکلات تحصیلی ،افت تحصیلی،موفقیت تحصیلی و...

6- تهیه بانک اطلاعات ارزشیابی) سیستم آموزشی و اطلاعات مربوط به فضا ،امکانات ،تجهیزات ،تسهیلات و فعالیت های آموزشی ،اجرایی و پژوهشی، شاخص های آموزشی و تخصصی دانشکده ،بالین ،درمانگاه ،بیمارستان(

7- مشارکت ، همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی با نظارت EDC
8- همکاری در اجرا در جهت بهبود روند ارزیابی بیرونی در گروهها با نظارت EDC
9- پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی
10- ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و ارسال برگه های ارزشیابی به مرکز توسعه
 

کلید واژه ها: کمیته ارزیابی و ارزشیابی

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱