شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۶۷۴

 

    بخش اول: توسعه آموزش پزشکی

1- برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی بیمارستان در چارچوب سیاست ها و برنامه‌های دانشگاه، دانشکده پزشکی و بیمارستان
2-ارتقای توان‌مندی‌های اعضای هیأت علمی بیمارستان در زمینه برنامه‌ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیأت علمی)، روش‌های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش، و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی.
3-هدایت کمیته‌های آموزشی، بخش‌ها و گروه‌های بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه‌های آموزشی، اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، به کارگیری روش‌های جدید آموزشی و یادگیری و هدایت طرح‌های پژوهش در آموزش در حیطه آموزش بالینی.
4-       پایش مستمر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذیربط.
5-      انجام طرح‌های پژوهش در آموزش به صورت مشترک با بخش‌ها/گروه‌های آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی.
6-      هدایت و نظارت بر فعالیت‌های مرکز توسعه آموزش بیمارستان
7- ارایه پیشنهاد و مشاوره به دانشکده پزشکی در خصوص اتخاذ راهکارهای مؤثر در کیفیت آموزش پزشکی
 


    بخش دوم: اعضای هیأت علمی

1-      هدایت و نظارت بر برنامه‌ریزی سالیانه فعالیت‌های آموزشی بخش‌ها.
2-      نظارت بر حضور و فعالیت اعضای هیأت علمی در بخش‌های آموزشی، درمانگاه‌ها و اتاق‌های عمل.
3-      نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیأت علمی در بخش‌های مختلف.
4-      نظارت و تنظیم زمانبندی نحوه شرکت در کارگاه‌های آموزشی.
5-      نظارت بر حسن اجرای موازین اخلاقی توسط اعضای هیأت علمی.
6-      نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی.
7-   مشارکت در نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش و اعضای هیأت علمی (بخشی از آن توسط دانشجو و کارورز به صورت محرمانه انجام می‌گیرد).


    بخش سوم: ارتباطات

1-   تشکیل و اداره کمیته‌های آموزشی بیمارستان (با حضور ریاست بیمارستان، رؤسای بخش‌ها و مدیران مرتبط) ـ کمیته های دانشجوئی ـ کارآموزی ـ کارورزی ـ دستیاری.
2-      شرکت در جلسات معاونین آموزشی بیمارستان‌ها دانشگاه در جهت هماهنگی در امر آموزش.
3-      ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت‌های بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری، آزمایشگاه و ...
4-      تنظیم فعالیت آموزشی بیمارستان و تهیه گزارش فعالیت‌های آموزشی برای مراجع بالاتر.
    بخش چهارم: تجهیزات آموزشی

1-      تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها.
2-      نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان.
3-      نظارت برتنظیم برنامه های استفاده از فضای آموزشی (سالن کنفرانس، آمفی تأتر و کلاس‌های درس).
4-   تجهیز واحد سمعی و بصری برنامه‌ریزی جهت بکارگیری از روش ها و تکنولوژی‌های جدید و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس‌های درس.


    بخش پنجم: دانشجو، کارورز، دستیار

1-      کنترل و نظارت بر معرفی نامه‌ها.
2-   هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان با معاونت آموزش بالینی دانشکده پزشکی و مدیران گروه های آموزشی براساس ظرفیت بخش‌های آموزشی بیمارستان‌ها.
3-   معرفی آموزش گیرندگان به بخش‌های آموزشی بیمارستان‌ها و صدور کلیه گواهی‌های انجام کار در دوره کارآموزی وکارورزی.
4-      نظارت بر برنامه‌ریزی کیفی آموزش در بخش‌های آموزشی به صورت تئوری و عملی.
5-   نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان و اعلام بکار و گواهی کارکرد فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی.
6-      نظارت بر اجرای انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشی در بخش‌ها و درمانگاه‌ها.
7-      برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی در بخش‌ها.
8-      برنامه‌ریزی و نظارت بر ارائه امور رفاهی آموزش گیرندگان در بیمارستان‌ها.
9-      تجهیز پاویون‌های دستیاران و دانشجویان و نظارت بر امکانات رفاهی و غذائی.
 

سایر موارد:
ـ انجام امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

 

نحوه انتخاب معاونین آموزشی بیمارستان‌ها
معاون آموزشی بیمارستان با پیشنهاد ریاست بیمارستان و ابلاغ رئیس دانشکده منصوب می‌شود

 

کلید واژه ها: شرح وظایف کیفیت آموزشی

آخرین ویرایش۰۲ خرداد ۱۴۰۱