کمیته پزشکی مبتنی بر شواهد

تعداد بازدید:۲۲۴۶

اعضاء: 


1.خانم دکتر بهارک تأثریان
2. آقای دکتر مهدی بختیار
3.خانم دکتر افسانه طلایی
4.آقای دکتر فرشید حق وردی
5.آقای دکتر محسن ابراهیمی منفرد
6.آقای دکتر محمد رضا روحانی
7.خانم دکتر منیره سلطانی


شرح وظایف کمیته:


1-توانمند سازی اعضاء هیئت علمی از طریق برگزاری کار گاه های پزشکی مبتنی بر شواهد
2-نظارت بر اجرای روش پزشکی مبتنی بر شواهد در آموزش فراگیران
3-توانمند سازی اعضاء هیئت علمی و فراگیران در اتخاذ تصمیمات بالینی مناسب از طریق پزشکی مبتنی بر شواهد
 

کلید واژه ها: کمیته پزشکی مبتنی بر شواهد

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱