معرفی واحد / اهداف و رسالت

تعداد بازدید:۲۲۹۸

مسئول واحد EDO

نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی بختیار

تحصیلات : فوق تخصص ریه (عضو هیأت علمی)

 

 

 

 

معرفی واحد :
دفاتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل شده¬اند.

 

اهداف و رسالت :


فلسفه
دفتر توسعه با مشارکت فعالانه و ایجاد روحیه همکاری در افراد، فضای مناسب را برای رشد اساتید و اعضای هیات و دانشجویان فراهم میسازد .


چشم انداز
دفتر توسعه آموزش با توکل به خداوند و تکیه بر توانمندی اساتید و با عنایت به ارزش¬ها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمایل دارد در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه¬های آموزشی در سطح منطقه و ملی گام بردارد.


رسالت EDO
1-طراحی، اجرای رویکردهای جدید آموزش
2- سازماندهی و حمایت علمی و مالی از پروژه¬های پژوهش در آموزش
3- حمایت از طرح های نوآورانه در راستای پژوهش در آموزش
4- ارتقاء، رشد و پویایی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش
5- جلب مشارکت اعضای هیات علمی در ارتقاء کیفیت آموزش
6- ارزشیابی درونی و بیرونی گروه¬های آموزشی
7- طراحی و پیگیری اجرای طرح دوره و طرح درس
8- اجرای ارزشیابی اساتید توسط مدیر گروه، همکاران، دانشجو، خودارزشیابی
9- نیازسنجی، تدوین و اجرای برنامه¬های آموزشی( کارگاهها و سمینارها) جهت اعضای هیات علمی
10- فراهم کردن منابع و امکانات پژوهشی در آموزش
11- بررسی سیستم¬ها و برنامه¬های آموزشی، نحوه تدریس و آزمون¬ها و ارزشیابی اخلاقی و علمی
12- افزایش مهارت و توانمندی عملکرد اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه¬های آموزشی و پژوهشی
13- حمایت از پزشکی مبتنی بر شواهد از طریق آموزش به اساتید و اجرا و اشاعه آن در بین دانشجویان
14- تشویق دانشجویان جهت مشارکت در توسعه آموزش بالینی
15- حمایت از دانشجویان برتر( استعداد درخشان، المپیاد)
16- تلاش در جهت تجهیز امکانات آموزشی مرکز و ارتقای کیفیت خدمات رفاهی اساتید و دانشجو

اهداف کلی دفتر توسعه آموزش در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع)، بهبود ، ارتقا و توسعه کیفیت آموزشی از طریق موارد زیر است :

1-ارزشیابی در راستای توسعه آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیئت علمی و دانشجویان 
2- برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی 
3- نیازسنجی وسیاستگزاری آموزش اعضای هیئت علمی 
4- هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش 
5- جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

 

شرح وظایف و محورهای کلی


1-برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی)ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی ، طرح دوره ، طرح درس (
2-همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
3- مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی
4-ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش
5-مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی
6- ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش )انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای
نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین یادگیری – مهارتهای ارتباطی – نیاز سنجی آموزشی و....
7- مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضای هیأت علمی و جذب نظرات آنها
8-تقویت وتجهیز کتابخانه دانشکده و دفتر توسعه باهدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی
9- برقراری ارتباط مستمر بادانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد.
10-شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده و برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروه های آموزشی

کلید واژه ها: معرفی واحد EDO

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱