کمیته برنامه ریزی آموزشی

تعداد بازدید:۱۹۴۹

اعضاء: 


1.خانم دکتر بهارک تأثریان
2.خانم دکتر لیلا پور سعادت
3. آقای دکتر ناصر سعیدی
4.  آقای دکتر مهدی بختیار
5.آقای دکتر عبدالطیف معینی
5.آقای دکتر فرشید حق وردی
6.خانم دکتر سیده مریم میر قربانی
7.خانم محبوبه خسروانی


شرح وظایف کمیته:

1- انطباق محتوی برنامه های درسی با نیازجامعه و وظایف دانشجویان در آینده
2- بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود
3- ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی
تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک...
4- ارزشیابی طرح درس اساتید و ارائه بازخورد به آنان
5-ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا
6-نظارت بر اجرای برنامه¬های آموزشی و ارزشیابی آنها
7-همکاری و پیگیری ارائه طرح درس( lesson plan)  و طرح دوره(course plan) 
8- بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی
9- پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس )نظری و بالینی(
10- تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی )اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و ....(
11- مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس 
12- تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی در راستای این اهداف با همکاری EDC 
13- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده
 

کلید واژه ها: کمیته برنامه ریزی آموزشی

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱