چک لیست ارزیابی اثربخشی آموزش پرستار به مددجو

 • 0
 • نام و نام خانوادگی بیمار*
  1
 • نام بخش*
  2
 • علت بستری*
  3
 • شماره تماس بیمار / مددجو*
  4
 • تاریخ تکمیل*
  5
 • عناصر قابل ارزیابی*ضعیفمتوسطخوبعالی
  بیمار / مراقب اصلی/ مددجو، پزشک معالج و پرستار خود را می شناسد
  بیمار / مراقب اصلی/ مددجو، بیماری، علت آن، عوارض و علائم هشدار بیماری خود را می¬شناسد
  بیمار / مراقب اصلی / مددجو، نحوه صحیح( میزان، زمان، عوارض، تداخلات دارویی و روش) و مراقبت¬های موردنیاز در مورد مصرف داروهای خود را می داند.
  بیمار / مراقب اصلی / مددجو، اطلاعات لازم در مورد میزان فعالیتهای روزانه زندگی ( مجاز و غیر مجاز) و نحوه استراحت در منزل را می داند.
  بیمار / مراقب اصلی / مددجو، رژیم غذایی مختص بیماری خود را می داند
  بیمار / مراقب اصلی / مددجو، نحوه مراقبت از خود در منزل و پیامدهای احتمالی ناشی از درمان خود را می داند
  بیمار / مراقب اصلی / مددجو، مرجع پاسخگویی به سوالات خود در مورد بیماری خود و نهادهای حمایتی موجود در جامعه را پس از ترخیص می داند
  بیمار / مراقب اصلی / مددجو، زمان و مکان پیگیری¬ها و مراجعات بعدی خود را می داند
  بیمار/ مراقب اصلی / مددجو، از برنامه¬های آموزشی که توسط پرستار ارائه شده، رضایت دارد
  پرستار از روش¬های کمک آموزشی مناسب( پمفلت، بروشور، فیلم و ...) برای آموزش به بیمار استفاده کرده است
  6