خدمات پرستاری

تعداد بازدید:۹۲۸۸

مسئول واحد : خانم شبنم نجیمی
                  سوپروایزر ارشد : خانم نفیسه رودبارانی
                  سوپروایزران بالینی : خانم لیلا نوروزی – آقای وحید قلعه – آقای سعید رحیمی - خانم عفت هاتف - خانم فاطمه ویسمه
                  سوپروایزر کنترل عفونت : خانم اکرم لعل بار
                  سوپروایزر آموزشی : خانم مریم جوادی
                  مسئول آموزش به بیمار : خانم شهربانو شریفی
تلفن های واحد : داخلی 2123 - 2122 - 2125 
موقعیت واحد از لحاظ جغرافیایی : طبقه همکف – بلوک 2
تعداد پرسنل : 8 نفر     
واحدهای زیر مجموعه : بخشهای درمانی – داخلی A    - داخلی   B - داخلی قلب وریه – داخلی C – جراحی   A - جراحی  B –    
SICU – ICU  داخلی – ICUOH – MEGA_ICU _آنژیوگرافی – اتاق عمل – اورژانس بستری – اورژانس Acute – درمانگاه – دیالیز - اورژانس پرتوی  - سوانح و سوختگی

 

سوابق اجرایی مدیر خدمات پرستاری :

1- مدیر خدمات پرستاری بیمارستان ولیعصر از سال 82 لغایت 87

2- سرپرستار بخش های عفونی ، ICU ، ارتوپدی و اتاق عمل

3- سوپروایزر ارشد بیمارستان ولیعص به مدت 5 سال

 

شرح وظایف :
۱- برآورد نیروی پرستاری مورد نیاز در بیمارستانهای تابعه و اعلام به مسئولین ذیربط
۲- کنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انجام امور پرستاری طبق دستورالعملها و شرح وظایف مربوطه و ایجاد هماهنگی در عملیات پرستاری مراکز تابعه
۳- رهبری وهدایت روسای پرستاری مراکز تابعه
۴- تشکیل کمیته های کنترل کیفیت مراقبت پرستاری و همکاری به عنوان عضو در کمیته های مختلف
۵- نظارت بر اجرای مراقبت ها بر اساس استانداردهای پرستاری
۶- شرکت در انجام و اجرای طرح ها و برنامه های تحقیقاتی و پیشنهادات، بمنظور بهره وری کامل از نیروهای موجود کادر پرستاری واحدهای تابعه
۷- همکاری و هماهنگی با دفتر پرستاری وزارت متبوع در تدوین آئین نامه های پرستاری
۸- نظارت و سرپرستی، راهنمائی و تعیین خط مشی جهت کارشناسان دفتر، مدیران پرستاری و در صورت لزوم کادر پرستاری مراکز تابعه
۹- هماهنگی و همکاری متقابل با فعالیتهای مراکز تابعه و دانشکده های پرستاری
۱۰- بررسی و برآورد نیازهای آموزشی ضمن خدمت و ایجاد تسهیلات بمنظور شرکت پرسنل در کنفرانسها و سمینارها و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی
۱۱- بازدیداز مراکز و گزارش پیشرفت فعالیتها و مشکلات پرستاری به مقام مافوق
۱۲-کسب اطلاعات در خصوص آخرین پدیده های علمی پرستاری و پیاده نمودن الگوهای مطلوب در سطح دانشگاه
۱۳- تهیه و تنظیم برنامه های تحقیقاتی جهت افزایش بهره وری و ارتقاء کیفی مراقبت از بیمار و بهبود مستمر برنامه های آموزشی( تحقیقات کارشناسان ارشد)
۱۴- تشکیل جلسات با مدیران پرستاری بمنظور توجیه اهداف، قوانین و مقررات و آئین نامه های اجرائی پرستاری
۱۵- ارزشیابی کارشناسان دفتر و مدیران پرستاری بیمارستانها و مراکز تابعه
۱۶- عزل ونصب مدیران پرستاری مراکز تابعه و نظارت بر عزل و نصب سوپروایزرین و سرپرستاران مراکز تابعه
۱۷- مصاحبه و بررسی درخواستهای استخدامی، انتقالی، بازنشستگی و بازخریدی کادر پرستاری
۱۸- بررسی درخواستهای مسافرتهای خارج از کشور کادر پرستاری جهت انجام تحقیقات و شرکت در کنفرانسها و فعالیتهای بین المللی و ادامه تحصیلات تکمیلی و ماموریتها ی آموزشی و فرصتهای مطالعاتی
۱۹- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس
۲۰- رسیدگی به شکایات و مسائل و مشکلات کادر پرستاری
۲۱- بررسی، نظارت و پیشنهادات در خصوص تغییرات در تشکیلات سازمانی کادر پرستاری مراکز تابعه
۲۲- نظارت بر تهیه و تنظیم، جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری و تختهای موجود و فعال مراکز تابعه
۲۳- مصاحبه جهت انتخاب و تعیین محل خدمت پرسنل پرستاری استخدامی، انتقالی و ...
۲۴- همکاری و هماهنگی در مواقع اضطراری با مراکز تحت پوشش ، هماهنگی با معاونت درمان و سایر مدیران و گزارش فعالیتها
۲۵- همکاری در تنظیم بودجه سالیانه
۲۶- رشد و توسعه ارائه خدمات پرستاری در سطوح مختلف جامعه
۲۷- همکاری بر حسن اجرای فعالیتهای کمیته های کنترل عفونت در مراکز درمانی
۲۸- همکاری و نظارت در صدور پروانه اشتغال به کار پرستاران
۲۹- بررسی مسائل و مشکلات رفاهی کادر پرستاری و ارائه راهکارها به مسئولین ذیربط
۳۰- برگزاری مراسم به مناسبت های مختلف
 

کلید واژه ها: خدمات پرستاری دفتر پرستاری مترون سوپروایز

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۴۰۲