منابع آزمون جدید الورود

تعداد بازدید:۶۰۲۵

1-  فلوچارتCPR

2- آشنایی با داروها و تجهیزات  وچیدمان

3- اصول اکسیژن تراپی

4- بحران

5- تحویل موثر بیمار

6- جزوه آموزش به بیمار

7- جزوه کنترل عفونت و بهداشت محیط 1

8- دستوالعمل مستند سازی پرونده

9- راهنمای کاربردی نمونه گیری آزمایشات در بیمارستان

10- سطوح مراقبتی بیماران

11- گزارش پرستاری

12- همویژیلانس برای پرستاران

13- الزامات اخذ رضایت آگاهانه

14- بخشنامه برچسب گذاری داروهای با هشدار بالا

15- داروهای حیات بخش و ضروری

16- راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان

17- راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها

18- راهنمای پیشگیری از زخم فشاری

19- راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار

20- راهنمای تضمین صحت دارویی

21- راهنمای جراحی ایمن

22- راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه

23- راهنمای داروهای با هشدار بالا

24- راهنمای شناسایی صحیح بیماران

25- مهارتهای رفتاری و ارتباطی

26- راهنمای ارزیابی اولیه اعصاب

27- راهنمای ارزیابی بزرگسال

28-راهنمای ارزیابی روان کودک

29- راهنمای ارزیابی کودک

کلید واژه ها: جدیدالورود منابع آزمون منابع

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱