رسیدگی به شکایات

 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • میزان تحصیلات*
  3
 • شغل*
  4
 • تلفن تماس*
  5
 • تاریخ شکایت*
  6
 • 7
 • نام بخش / واحد*
  8
 • نام فرد مورد شکایت*
  9
 • موضوع مورد شکایت*
  نحوه برخورد پرستاری
  میزان هزینه
  زمان ویزیت پزشک
  نحوه برخورد نگهبانی
  عملکرد پرستاری
  تسهیلات رفاهی، تغذیه ، نظافت
  سایر
  10
 • شرح مشکل*
  11
 • 12
 • پیشنهاد اصلاحی شما*
  13