گروه داخلی

تعداد بازدید:۱۰۸۸۰
 

فوق تخصص ریه

دکتر لطیف معینی

دکتر مهدی بختیار

دکتر جلال ترکان

(متخصص داخلی، فوق تخصص ریه، دانشیار)

(متخصص داخلی، فوق تخصص ریه، استادیار)

(متخصص داخلی، فوق تخصص ریه، استادیار)

فوق تخصص  نفرولوژی

 

دکترپروین سلطانی

دکتر ناصر سعیدی

دکتر فرشید حق وردی

متخصص داخلی- فوق تخصص نفرولوژی- استادیار

متخصص داخلی- فوق تخصص نفرولوژی- استادیار

متخصص داخلی- فوق تخصص نفرولوژی- استادیار

 

فوق تخصص آنکولوژی

 

 

 

دکتر ساسان یعقوبی

دکتر رضا آقا بزرگی

دکتر عفت مشهدی

متخصص داخلی- فوق تخصص آنکولوژی- استادیار

متخصص داخلی- فوق تخصص آنکولوژی- استادیار

متخصص داخلی- فوق تخصص آنکولوژی- استادیار

 

فوق تخصص گوارش

 

 

 

دکتر مهدی هادی زاده مقدم

دکتر محمد رضا روحانی

دکتر عظیم فروزان

متخصص داخلی- فوق تخصص گوارش- استادیار

متخصص داخلی- فوق تخصص گوارش- استادیار

متخصص داخلی- فوق تخصص گوارش- استادیار

 

 

 

دکتر محسن قاصدی

دکتر زاهدین خیری

دکتر محمد قزلو

متخصص داخلی- فوق تخصص گوارش

متخصص داخلی- فوق تخصص گوارش

متخصص داخلی- فوق تخصص گوارش

 

متخصص عفونی

 

 

دکتر افشین بابایی

 

 

متخصص عفونی

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص روماتولوژی

 

 

 

 

دکتر بهارک تاثریان

دکتر نسرین آذربانی

(متخصص داخلی، فوق تخصص روماتولوژی، استادیار)

(متخصص داخلی، فوق تخصص روماتولوژی، استادیار)

 

 فوق تخصص غدد  و متابولیسم

دکتر افسانه طلایی

دکتر محمدرضا رضوانفر

متخصص داخلی- فوق تخصص غدد و متابولیسم.استاد تمام

متخصص داخلی- فوق تخصص غدد و متابولیسم- دانشیار

 

 متخصص داخلی

دکتر سیده مریم میرقربانی

دکتر محمدرضا غلامی

(متخصص داخلی، عضو هیات علمی)

(متخصص داخلی)

دکتر نسیم عبادی

دکتر مهرک منتظران

(متخصص داخلی)

(متخصص داخلی،عضو هیات علمی )

 

 

دکترسیده  مهشید ناصر لنگرودی

دکتر فائزه صوفیان

(متخصص داخلی، عضو هیات علمی)

(متخصص داخلی)

 

کلید واژه ها: گروه متخصص فوق تخصص

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱