نمونه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها

تعداد بازدید:۱۳۶۸

سال 1400-1397

بررسی اثر متفورمین بر نارسایی دیاستولیک قلبی در بیماران دیابتی مبتال به نارسایی قلبی دیاستولیک
بررسی اثر تستوسترون بر روی عملکرد ریوی در بیماران مرد مبتال به انسداد مزمن ریوی
بررسی اثر آهن بر عملکرد تیروئید در زنان مبتال به هایپوتیروئیدی
بررسی اثر بابونه 7 درصد بر عوارض جلدی ماینوکسیدیل در درمان ریزش موی مردانه
بررسی نقش ان استیل سیستئین در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران با عفونت هلیکوباکتر پیلوری
بررسی اثر دولوکستین بر درمان نوروپاتی ناشی از پکلی تاکسول در بیماران سرطان پستان

مقایسه تظاهرات بالینی، سیر بیماری و برنامه درمانی بیماران آرتریت روماتوئید سینگل پازتیو و دابل پازتیو سرولوژی ثبت شده در نظام ثبت آرتریت روماتوئید اراک

بررسی مقایسه ای سطح فاکتورهای التهابی در بیماران دیابتی نوع 2 تحت درمان با داروی امپاگلیفلوزین و سایر داروهای آنتی دیابتیک

بررسی و مقایسه کفایت همودیالیز از طریق فیستول شریانی وریدی و کاتتر دائم در بیماران همودیالیزی در مرکز دیالیز حامی اراک

کلید واژه ها: طرح های تحقیقاتی

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۰