انتقادات و پیشنهادات

 • شما با پر نمودن فرم زير مي توانيد نظرات و پيشنهادات خود را به مديران مركز ارسال نمائيد . وارد كردن اطلاعات * دار الزامي مي باشد .
  0
 • موضوع*
  1
 • 2
 • نام*
  3
 • نام خانوادگی*
  4
 • تلفن تماس*
  5
 • فكس*
  6
 • پست الكترونيك*
  7
 • مدرك تحصيلي*
  8
 • متن انتقاد و پيشنهاد*
  9