نیاز سنجی آموزشی کارکنان بر اساس مشکلات و درخواست واحدها ۱۴۰۰

 • 0
 • خواهشمند است بدينوسيله آموزش هاي مورد نياز پرسنل واحد خود را جهت درج در برنامه آموزشي در فرم ذيل مكتوب نمائيد.
  1
 • نام و نام خانوادگي*
  2
 • كدملي*
  3
 • نام واحد*
  4
 • تاریخ تكميل فرم*
  5
 • الويت اول برگزاري دوره
  6
 • عنوان دوره 1*
  7
 • تعداد افراد متقاضي دوره1*
  8
 • زمان پيشنهادي برگزاري دوره1*
  9
 • گروه هدف1*
  10
 • هدف از اجراي دوره1*
  11
 • الويت دوم برگزاري دوره
  12
 • عنوان دوره2*
  13
 • تعداد افراد متقاضي دوره2*
  14
 • زمان پيشنهادي برگزاري دوره2*
  15
 • گروه هدف2*
  16
 • هدف از اجراي دوره2*
  17
 • الويت سوم برگزاري دوره
  18
 • عنوان دوره3*
  19
 • تعداد افراد متقاضي دوره3*
  20
 • زمان پيشنهادي برگزاري دوره3*
  21
 • گروه هدف3*
  22
 • هدف از اجراي دوره3*
  23
 • الويت چهارم برگزاري دوره
  24
 • عنوان دوره4*
  25
 • تعداد افراد متقاضي دوره4*
  26
 • زمان پيشنهادي برگزاري دوره4*
  27
 • گروه هدف4*
  28
 • هدف از اجراي دوره4*
  29
 • الويت پنجم برگزاري دوره
  30
 • عنوان دوره5*
  31
 • تعداد افراد متقاضي دوره5*
  32
 • زمان پيشنهادي برگزاري دوره5*
  33
 • گروه هدف5*
  34
 • هدف از اجراي دوره5*
  35
 • الويت ششم برگزاري دوره
  36
 • عنوان دوره6*
  37
 • تعداد افراد متقاضي دوره6*
  38
 • زمان پيشنهادي برگزاري دوره6*
  39
 • گروه هدف6*
  40
 • هدف از اجراي دوره6*
  41
 • الويت هفتم برگزاري دوره
  42
 • عنوان دوره7*
  43
 • تعداد افراد متقاضي دوره7*
  44
 • زمان پيشنهادي برگزاري دوره7*
  45
 • گروه هدف7*
  46
 • هدف از اجراي دوره7*
  47
 • الويت هشتم برگزاري دوره
  48
 • عنوان دوره8*
  49
 • تعداد افراد متقاضي دوره8*
  50
 • زمان پيشنهادي برگزاري دوره8*
  51
 • گروه هدف8*
  52
 • هدف از اجراي دوره8*
  53
 • الويت نهم برگزاري دوره
  54
 • عنوان دوره9*
  55
 • تعداد افراد متقاضي دوره9*
  56
 • زمان پيشنهادي برگزاري دوره9*
  57
 • گروه هدف9*
  58
 • هدف از اجراي دوره9*
  59
 • الويت دهم برگزاري دوره
  60
 • عنوان دوره10*
  61
 • تعداد افراد متقاضي دوره10*
  62
 • زمان پيشنهادي برگزاري دوره10*
  63
 • گروه هدف10*
  64
 • هدف از اجراي دوره10*
  65