پرسشنامه نظرسنجی کارکنان شش ماهه دوم ۱۴۰۱

 • 0
 • پرسشنامه حاضر با اين هدف طراحي شده تا بتوانيم نظرات شما را به عنوان يكي از ذي نفعان اصلي بيمارستان ، مورد سنجش قرار دهيم . از اين رو خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را براي برنامه ريزي هاي آتي به بيمارستان هديه نمائيد . اگر همه نظرات را نتوانيم يكباره به اجرا بگذاريم اميدواريم به مرور زمان به اين مهم دست يابيم . از اينكه با دقت سوالات را مطالعه و سعي خواهيد نمود با صداقت به آنها پاسخگو باشيد سپاسگزاريم .لازم به ذكر است كه پرسشنامه ها توسط واحد بهبود كيفيت مورد ارزيابي قرار گرفته و مداخلات لازم صورت مي گيرد .
  1
 • جنسيت*
  2
 • وضعيت تأهل*
  3
 • نوع استخدام*
  4
 • رسته شغلي*
  5
 • نظارت و سرپرستي*عاليخوبمتوسطضعيف
  ميزان رضايت از نحوه برخورد مديران ارشد مركز
  میزان رضایت از نحوه برخورد مسئول مستقیم خود
  میزان رضایت از نحوه رسیدگی و توجه به انتقادات و پیشنهادات شما توسط مدیران
  میزان رضایت از نحوه همکاری مدیران با پرسنل و راهنمایی های ایشان برای بهبود روند کار
  میزان رضایت از تکریم کارکنان به نحو مطلوب (تشویق، توبیخ، احترام گذاشتن )
  میزان رضایت از آموزش های پیش بینی شده با توجه به نیازهای بخش / واحد
  10
 • امنیت شغلی*عاليخوبمتوسطضعيف
  میزان رضایت از برقراری عدالت و عدم تبعیض بین کارکنان توسط مافوق
  میزان رضایت از عدالت در برنامه ریزی شیفت کاری توسط مافوق
  میزان رضایت از پست سازمانی متناسب با تحصیلات و مهارت شغلی
  میزان رضایت از بیمه ( تکمیلی، مسئولیت، بازنشستگی)
  میزان رضایت از موقعیت شغلی
  میزان رضایت و آشنایی از شرح وظایف محوله
  11
 • امکانات رفاهی*عاليخوبمتوسطضعيف
  میزان رضایت از سرویس ایاب و ذهاب از منزل به محل کار و برعکس
  میزان رضایت از امکانات رفاهی ( وام ، سفر، امکانات ورزشی)
  میزان رضایت از عملکرد و محیط مهد کودک
  12
 • ارتباط با همکاران*عالیخوبمتوسطضعیف
  میزان رضایت از ارائه خدمات در غذا خوری ( کمیت، کیفیت، زمان و نحوه سرویس دهی )
  میزان رضایت از کیفیت فضای فیزیکی محیط کار( سرمایش، گرمایش، نظافت و ایمنی)
  میزان رضایت از نحوه عملکرد پرسنل خدمات
  میزان رضایت از نحوه عملکرد حفاظت فیزیکی
  میزان رضایت از نحوه عملکرد آزمایشگاه
  میزان رضایت از نحوه عملکرد رادیولوژی
  میزان رضایت از نحوه عملکرد داروخانه
  میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد IT و سیستم HIS
  میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد تجهیزات پزشکی
  میزان رضایت از ارتباط حرفه ای بین خود و دیگر همکاران
  میزان رضایت از واکسیناسیون کارکنان (تشکیل پرونده بهداشتی)
  میزان رضایت از تهیه و ارزیابی وسایل و تجهیزات حفاظت فردی
  میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد كارگزيني
  میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد امورمالي
  13
 • ارتقاء*عاليخوبمتوسطضعیف
  میزان رضایت از انجام به موقع ارتقاء رتبه و گروه
  میزان رضایت از انتصاب در سازمان مطابق با خدمات و صلاحیت افراد
  میزان رضایت از نحوه انتخای کارمند نمونه
  14
 • شما این مرکز را جهت اشتغال به دیگران توصیه می کنید ؟*
  15
 • نظرات ارشادی*
  16