• ۱ پرسشنامه نظرسنجی بیماران بستری
 • ۲ اثربخشی آموزش پرستار به مددجو

رضایتمندی بیمار از بیمارستان - پرسشنامه نظرسنجی بیماران بستری

 • نام و نام خانوادگی*
  0
 • تاریخ تکمیل فرم*
  1
 • 2
 • نام بخش بستری*
  3
 • مدت زمان بستری*
  4
 • میزان تحصیلات*
  5
 • امتیاز*ضعیفمتوسطخوبعالی
  نحوه برخورد پرسنل حفاظت فیزیکی
  سرعت تشکیل پرونده در زمان بستری و سرعت ترخیص
  رضایت کلی شما از مراقبت های پرستاری
  رضایت کلی شما از مراقبت های پزشکی
  میزان رضایتمندی شما از جنبه های رفاهی و مدیریتی(تجهیزات، تابلوهای راهنما ،امکانات محوطه، هزینه های پرداختی)
  میزان رضایتمندی شما از خدمات ارائه شده ( خدمات کمک پرستار ، خدمات بهداشتی ، تغذیه ، تعویض به موقع ملحفه و لباس )
  6