• ۱ مشخصات بیوگرافی
 • ۲ آموزش های عمومی
 • ۳ آموزش های اختصاصی
 • ۴ آموزش اختصاصی بخش

برنامه توسعه فردی ویژه پرستاران ۱۴۰۲(PDP) - مشخصات بیوگرافی

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • کدملی*
  2
 • مدرک تحصیلی*
  3
 • پست سازمانی*
  4
 • تاریخ تکمیل فرم*
  5
 • نام بخش*
  6