دستور کار اجرایی یکسان سازی ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته