اخبار واحد بهداشت حرفه ای - آرشیو

کمیته شهرستانی بهداشت کشاورزی
واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت تفرش برگزار کرد:

کمیته شهرستانی بهداشت کشاورزی

کمیته بهداشت کشاورزی ۲۸ مهر با حضور کارشناسان اداره جهاد کشاورزی ،دامپزشکی و مرکز بهداشت شهرستان تفرش برگزار شد

ادامه مطلب