اخبار واحد بهداشت حرفه ای - آرشیو

نشست توجیهی با دانشکده بهداشت و انجمن صنفی کارگران ساختمانی
گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار کرد:

نشست توجیهی با دانشکده بهداشت و انجمن صنفی کارگران ساختمانی

نشست توجیهی با دانشکده بهداشت و انجمن صنفی کارگران ساختمانی جهت بهره گیری از پتانسیل دانشجویان بهداشت حرفه ای در واحد کارآموزی، ۲۹ آذر ماه در سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب