اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

برگزاری کارگاه مداخله کاهش نمک، سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان، ۲۳ مهر ماه

برگزاری کارگاه مداخله کاهش نمک، سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان، ۲۳ مهر ماه

برگزاری کارگاه مداخله کاهش نمک در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور رییس گروه آموزش و ارتقا سلامت ، کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی و کارشناسان تغذیه مرکز بهداشت شهرستان اراک، استان مرکزی، ۲۳ مهر ماه

ادامه مطلب