اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

اجرای ۹۰ درصد تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲/عملکرد سال ۱۴۰۲ معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: دانشگاه علوم پزشکی اراک ۹۰ درصد تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ را اجرا نموده است.

ادامه مطلب