آیین نامه‌ها و فرم‌ها- واحد آزمایشگاه مرجع

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
راهنمای کشوری مبارزه باسلفایل های آموزشی آزمایشگاه مرجع
مستندات مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکیکتاب های آزمایشگاه مرجع
دستورالعمل انتقال مواد عفونیفرم های آزملیشگاه مرجع
چک لیست مواد مخدرفرم های آزملیشگاه مرجع
چک لیست لیشمانیافرم های آزملیشگاه مرجع
چک لیست مالاریافرم های آزملیشگاه مرجع
چک لیست تالاسمیفرم های آزملیشگاه مرجع
چک لیست سرولوژیفرم های آزملیشگاه مرجع
چک لیست التورفرم های آزملیشگاه مرجع
چک لیست سالمونلا - شیگلافرم های آزملیشگاه مرجع
چک لیست سلفرم های آزملیشگاه مرجع
چک لیست بروسلوزفرم های آزملیشگاه مرجع
چک لیست بیوشیمیفرم های آزملیشگاه مرجع
کنترل کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی(ویژه آزمون)کتاب های آزمایشگاه مرجع
اصول مستندسازی و مستندات در آزمایشگاه پزشکی (ویژه آزمون)کتاب های آزمایشگاه مرجع
راهنمای انتقال امن و ایمن نمونه های عفونیدستورالعمل های آزمایشگاه مرجع
کتاب کنترل کیفی هماتولوژیکتاب های آزمایشگاه مرجع
کتاب راهنمای نگهداشت تجهیزات آمایشگاهیکتاب های آزمایشگاه مرجع
مقادیر بحرانیدستورالعمل های آزمایشگاه مرجع
فرم فهرست تجهیزاتفرم های آزملیشگاه مرجع