آیین نامه‌ها و فرم‌ها- واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
پیگیری ثبت و تائید طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا ۹۹واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
پیگیری ثبت و تائید طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا ۱۴۰۰واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
نکات مهم ثبت طغیان مشترک (ویژه کارشناسان بهداشت)واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
الزامات آبله میمون۲۲ تیر ۱۴۰۱فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
ابلاغ انجام آنتی بیوگرام -سل به روش ژن اکسپرتواحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
f&w outbreak investigation formواحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
دستور العمل نحوه ثبت و گزارش طغیان مشترک (ویژه کارشناسان بهداشت) در پرتال وزارتیواحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
پیام ترافیکفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
راهنمای تشخیص و درمان کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری- نسخه هشتم.فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
بسته خدمتی واقدامات اجرایی شهرستان درششمین دور از پویش ملی مبارزه با سرطان سال ۱۳۹۸(ویژه آزمون)فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
راهنمای بالینی عقرب گزیدگی ۲ (زنبور-عنکبوت-رتیل)واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
راهنمای کشوری پیشگیری از مارگزیدگی و درمان آن)ویژ ه پزشکان(واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
لیست بیماریهای تحت مراقبت کشور-اسفند ۹۷فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
زائرفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
پیشگیری از بیمایهای تنفسی (زائرین)فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
آنفلوانزای پرندگان۴آنفلوانزای پرندگان۴فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
آنفلوانزای پرندگان۳آنفلوانزای پرندگان۳فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
آنفلوانزای پرندگان۲آنفلوانزای پرندگان۲فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
آنفلوانزای پرندگان۱آنفلوانزای پرندگان۱فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
اطلاعیه مهم: حذف گروه درمانی ۲ از پروتکل درمان سلفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر