آیین نامه‌ها و فرم‌ها- واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آنفلوانزای پرندگان۴فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
زائرفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
آنفلوانزای پرندگان۳فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
پیشگیری از بیمایهای تنفسی (زائرین)فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
آنفلوانزای پرندگان۲فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
راهنمای بالینی عقرب گزیدگی ۲ (زنبور-عنکبوت-رتیل)واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
راهنمای کشوری پیشگیری از مارگزیدگی و درمان آن)ویژ ه پزشکان(واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
لیست بیماریهای تحت مراقبت کشور-اسفند ۹۷فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
آنفلوانزای پرندگان۱فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
اطلاعیه مهم: حذف گروه درمانی ۲ از پروتکل درمان سلفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
استراتژی سازمان جهانی بهداشت جهت حذف سل در دنیاواحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
حذف جهانی سل تا سال ۲۰۳۵واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
هیچ فرد مشکوکی نباید فراموش شودواحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
اتحاد جهانی برای حذف سلواحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
حذف سلواحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
هپاتیتفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
PEP ۹۷فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
Hepatic fibrosis noninvasive diagnostic methodsفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
Diagnosis and Management of NASH.AASLD.pdfفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
Hepatitis B: How to manage in ۲۰۱۸فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر