آیین نامه‌ها و فرم‌ها- واحد بیماریهای واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
لیست بیماریهای واگیر تحت مراقبت آذر ۹۹دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستور العمل نحوه ثبت ، تکمیل فرم و گزارش طغیان مشترک (ویژه کارشناسان بهداشت) در پرتال وزارتیفرم های واحد بیماری های واگیر
دستورالعمل و راهنمای بالینی، تشخیص، درمان و مراقبت آبله میمونی ۲۰-۰۴-۱۴۰۱کتاب های مبارزه با بیماریهای واگیر
راهنمای کشوری مراقبت و درمان بیماران مبتلا به وبا ۱۴۰۱فایل های آموزشی بیماری های واگیر
دستورالعمل بیماریابی فعال سل در زیر گروه های پرخطر کووید مزمندستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل کشوری مراقبت و مبارزه با ناقلین و مخازن لیشمانیوز-۱۴۰۰دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
راهنمای کشوری درمان مالاریا در جمهوری اسلامی ایران - ۹۹دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
نسخه۰۳ دستورالعمل کشوری مراقبت و درمان وبا - شهریور - ۱۴۰۱دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
ابلاغ دستورالعمل کشوری مراقبت لیشمانیوزدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل مراقبت و پیشگیری و درمان بیماران مشکوک و مبتلا به التوردستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
محتوای آموزشی ویژه پیاده روی اربعین حسینیدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل کشوری مدیریت مراقبت و درمان عفونت همزمان ایدز و سلدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مقاومت ویبریو کلرا (التور) به سفیکسیمدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
تب دانگدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر۲۰ بهمن ۱۴۰۰
دستورالعمل مدیریت نمونه ها در بیماریهای منتقله از آب و غذادستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
نامه ابلاغ و ارسال نسخه سوم وبا شهریور ۱۴۰۱اطلاعیه بیماری های واگیر
بخشنامه محتوای آموزشی ویژه اربعین حسینیبخشنامه بیماری های واگیر
ابلاغ آخرین نسخه دستورالعمل مراقبت و پیشگیری و درمان بیماران مشکوک و مبتلا به التور - نسخه ۲اطلاعیه بیماری های واگیر
نامه مراقبت و درمان بیماران مبتلا به وبا - ۱۴۰۱اطلاعیه بیماری های واگیر
پوستر تشخیص و درمان سلفایل های آموزشی بیماری های واگیر