آیین نامه‌ها و فرم‌ها- واحد بیماریهای واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
گزارش وضعیت آنفلوانزا WHOاطلاعیه بیماری های واگیر
sharbonاطلاعیه بیماری های واگیر
تهیه سوسپانسیون اوسلتامیویراطلاعیه بیماری های واگیر
راهیان نوراطلاعیه بیماری های واگیر
نسخه پنجم فلوت چارت تشخیص و درمان سرپایی و بستریدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل نسخه ۲ کوروناویروس جدید وزارت بهداشتاطلاعیه بیماری های واگیر
دستورالعمل نسخه ۲ کوروناویروس جدید وزارت بهداشتدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مدیریت عفونت سل نهفته TB Guideline-۳rd ed-part IPT.Version Winter ۱۳۹۸دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل مراقبت کرونا ویروس ۲۰۱۹.اطلاعیه بیماری های واگیر
اعلام هشدار و ارسال دستورالعمل مراقبت کرونا ویروس جدید- چین ۲۰۱۹اطلاعیه بیماری های واگیر
دستورالعمل مراقبت کرونا ویروس ۲۰۱۹دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل درمان بیماری آنفلوانزا-آذر۹۸اطلاعیه بیماری های واگیر
دستورالعمل نمونه گیری از موارد مشکوک به انفلوانزا-آذر۹۸اطلاعیه بیماری های واگیر
فرم تدوین راهنمای تجویز داروی اوسلتامی ویراطلاعیه بیماری های واگیر
هشدار در خصوص مصرف گلوکورتیکوئیدها در درمان آنفلوانزااطلاعیه بیماری های واگیر
اطلاعیه شماره۴۷ هشدار در خصوص مصرف گلوکورتیکوئیدها در درمان آنفلوانزااطلاعیه بیماری های واگیر
راهنمای کشوری پیشگیری از مارگزیدگی و درمان آن)ویژ ه پزشکان)دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری، درمان و مراقبت گزش جانوران زهرآگین (عقرب)دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
تدوین راهنمای بالینی عقرب گزیدگیدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل واکسن هاری در افراد دارای نقص ایمنی سال ۱۳۹۸دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر