آیین نامه‌ها و فرم‌ها- واحد بیماریهای واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
گزارش وضعیت آنفلوانزا WHOاطلاعیه بیماری های واگیر
sharbonاطلاعیه بیماری های واگیر
تهیه سوسپانسیون اوسلتامیویراطلاعیه بیماری های واگیر
دستورالعمل پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به وبادستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
راهیان نوراطلاعیه بیماری های واگیر
تشدید نظام مراقبت فاسیولیازیس درکشور - ۹۹اطلاعیه بیماری های واگیر
گروه های هدف تشخیص آزمایشگاهی در موارد سرپایی مشکوک به کووید ۱۹اطلاعیه بیماری های واگیر
افراد واجد شرایط غربالگری آزمایشگاهی بیماری کووید -۱۹اطلاعیه بیماری های واگیر
سؤالات پرتکرار در مورد تجهیزات حفاظت فردی__راهنمای پیشگیری و کنترل کووید۱۹فایل های آموزشی بیماری های واگیر
فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID ۱۹ در کودکاندستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
نامه ابلاغ نسخه سوم فلوچارت تشخیص و درمان COVID.۱۹ در کودکاندستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل مراقبت و درمان بیماران مشکوک و مبتلا به وبا ۹۹دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
نامه ابلاغ دستورالعمل مراقبت و درمان بیماران مشکوک و مبتلا به وبا ۹۹دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
توصیه های سازمان بهداشت جهانی برای استفاده صحیح از تجهیزات محافظت فردی.بخشنامه بیماری های واگیر
ابلاغ وسایل محافظت فردیبخشنامه بیماری های واگیر
اقدامات مسمومیت با قارچ های خودروفایل های آموزشی بیماری های واگیر
اقدامات مسمومیت با قارچ های خودروفایل های آموزشی بیماری های واگیر
نسخه پنجم فلوت چارت تشخیص و درمان سرپایی و بستریدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل نسخه ۲ کوروناویروس جدید وزارت بهداشتاطلاعیه بیماری های واگیر
دستورالعمل نسخه ۲ کوروناویروس جدید وزارت بهداشتدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر