آرشیو اخبار

روز جهانی بسیج ایمنی بیمار

روز جهانی بسیج ایمنی بیمار

سایت زیر که توسط سازمان جهانی بهداشت اعلام شده است ، امکان دسترسی به پوستر ، پیامهای رادیویی و سایر مطالب مرتبط با این روز را فراهم نموده است: https://www.who.int/camaigns/world-patient-safety-day/۲۰۱۹/camaign-materials

ادامه مطلب
برگزاری جلسه آموزشی سنجه های ایمنی در اعتباربخشی

برگزاری جلسه آموزشی سنجه های ایمنی در اعتباربخشی گالری

برگزاری جلسه ایمنی بیمار جهت مدیران و کارشناسان ایمنی بیمارستانها با توجه به اهمیت ایمنی بیمار در ارائه خدمات مطلوب تشخیصی درمانی و مراقبتی توسط معاونت درمان. بزرگداشت روز جهانی بسیج ایمنی بیمار " World Patient Safety Day " بیست و ششم شهریور مطابق با ۱۷ سپتامبر.

ادامه مطلب